Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je građane da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS).

Proverom mogu da utvrde i da li su im lični podaci ispravni.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. U Požarevcu se ova provera može izvršiti neposredno u gradskoj upravi, ali i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – upit.bira

ckispisak.gov.rs

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji.

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske odnosno gradske uprave obuhvata upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće rešenje.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak, podsećaju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno osobe koje imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Postupak upisa, promene i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 10. aprila 2020. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.

Leave a Reply