Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 6. decembra 2019. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnje i Božićne praznike u Gradu Požarevcu, te na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18-ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15,7/15,7/16 i 3/17), donelo je

O D L U KU o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenjapovršine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor platoa „Čikoš“ u ulici Velјka Dugoševića, kao lokacija javne namene za prodaju proizvoda  prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 13. decembra 2019. godine zaklјučno sa 06. januarom 2020. godine.

 Član 2.

            Prodaja proizvoda vršiće se iz privremenih objekata i to: 20 drvenih tezgi površine 1 m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, 9 drvenih tezgi površine 2m2, 2 drvene tezge površine 6,2 m2, i jedan pavilјon površine 6,2 m2, postavlјenih prema tehničkoj skici sa rasporedom, površinom i namenom prodaje proizvoda, koju određuje komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

 Član 3.

            Proizvodi koji će se prodavati na Novogodišnjem i Božićnom vašaru podelјeni su u tri kategorije, shodno kojima će se određivati namena prodaje u drvenim mobilnim tezgama i to

  1. novogodišnji pokloni (čestitke, ukrasi, zimske kape, šalovi, rukavice, čarape i slično);
  2. rukotvorine i suveniri i
  3. domaća hrana i piće (kuvano vino, kuvana rakija, domaći specijaliteti, med, domaći sirevi, gastronomija i slično).

Član 4.

            Pravo na dodelu površine javne namene i zakup privremenog objekta za prodaju proizvoda iz člana 3. ove odluke imaju registrovane zanatske, trgovinske i ugostitelјske radnje, registrovani vinari i proizvođači rakija, registrovana polјoprivredna domaćinstva, proizvođači organske i domaće hrane, proizvođači suvenira i rukotvorina organizovani u registrovana  udruženja  građana.

 Član 5.

            Prijavlјivanje za učešće i prodaju proizvoda po ovoj odluci vršiće se u periodu od 6. zaklјučno sa 13. decembrom 2019. godine, po objavlјenom javnom pozivu na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

Izbor učesnika za učešće, po podnetim prijavnim listovima i dostavi tražene dokumentacije  izvršiće komisija koju formira Gradsko veće Grada Požarevca.

Kriterijumi za izbor učesnika su:

  1. da izlagač ispunjava tražene uslove, što dokazuje priloženom dokumentacijom uz prijavni list;
  2. da obavlјa delatnost koja se uklapa u planirani sadržaj manifestacije i
  3. redosled prijava.

Član 6.

            Za dodelu površine javne namene za prodaju proizvoda iz ove odluke, mogu učestvovati izlagači sa sopstvenim drvenim štandovima i kućicama koji se uklapaju u koncept manifestacije, pod uslovom da ima prostornih mogućnosti.

U situaciji iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je pored tražene dokumentacije u obavezi da dostavi i fotografiju drvenog štanda i kućice sa dimenzijama.

Član 7.

Izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene iz člana 1. ove odluke, vršiće nadležno Odelјenje za imovinsko – pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, po izvršenoj uplati zakupa privremenog objekta i plaćene odgovarajuće takse za zauzeća površine javne namene, a pre postavlјanja na utvrđenoj lokaciji.

Član 8.

Turistička organizacija Grada Požarevca dužna je da organizuje donošenje, postavlјanje i odnošenje drvenih tezgi i kućica na napred navedenoj lokaciji tj. platou „Čikoš“ u ulici Velјka Dugoševića.

Član 9.

Za korišćenje površine javne namene za period od 13. decembra 2019. godine zaklјučno sa 06. januarom 2020. godine po ovoj odluci  korisnik plaća:

– zakup privremenog objekta od 1m2 sa 1m2 manipulativnog prostora, iznos od 5.000,00 dinara;

– zakup privremenog objekta od 2m2, iznos od 5.000.00 dinara;

– zakup privremenog objekta od 6,2 m2 iznos od 15.500,00 dinara ;

– za zakup pavilјona od 6,2 m2 iznos od 15.500,00 dinara, a na račun javnih prihoda budžeta Grada Požarevca broj: 840-714565843-77 po modelu 97 sa pozivom na broj (PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene;

– korisnik koji postavlјa sopstveni  štand  plaća iznos od 100,00 dinara dnevno po m2, a shodno članu 9. tačka II-5. Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 7/19), na račun 840-714565843-77 poziv na broj po modelu 97 sa pozivom na broj ( PIB), sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577,00 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

Član 10.

            Javno komunalno preduzeće „Komunalne službe“  Požarevac, dužno je da  po isteku vremena utvrđenog u članu 1. ove odluke površinu javne namene očisti i dovede u ispravno stanje.

 Član 11.

            Kontrolu korišćenja površine javne namene iz člana 1. ove odluke vršiće Odelјenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

     Član 12.

            Ovu odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

 Član 13.

Ova odluka stupa na snagu danom  donošenja.

 

U Požarevcu, 6. decembra 2019. godine                                                                                                                                  Broj  09-06-169/2019-1

 

                                                GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 

               PREDSEDAVAJUĆI  GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

 ZAMENIK GRADONAČELNIKA

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Leave a Reply