Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici održanoj 10. decembra 2019. godine, razmatralo je potrebu o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnje i Božićne praznike u Gradu Požarevcu, te na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18-ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15, 7/15, 7/16 i 3/17), donelo je

 

O D L U K U o izmeni Odluke o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu

 Član 1.

Menja se član 1. Odluke o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu br.09-06-169/2019-1 od 6. decembra 2019.godine tako što se umesto lokacije platoa „Čikoš“ u ulici Velјka Dugoševića, kao lokacije javne namene za prodaju proizvoda prigodnih za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu, u periodu od 13. decembra 2019. godine zaklјučno sa 06. januarom 2020. godine, određuje pešačka zona ulice Stari korzo.

Član 2.

            Menja se član 8. Odluke o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu tako što će umesto lokacije platoa „Čikoš“ u ulici Velјka Dugoševića stajati lokacija pešačka zona ulice Stari korzo.

Član 3.

            U svemu ostalom Odluka o utvrđivanju lokacije i  načina korišćenja površine javne namene za  prodaju proizvoda za Novogodišnji i Božićni vašar u Gradu Požarevcu br.09-06-169/2019-1 od 6. decembra 2019. godine ostaje nepromenjena.

Član 4.

            Ovu Odluku objaviti na sajtu Grada Požarevca i lokalnim medijima.

 Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja.

 

 

U Požarevcu, 10. decembra 2019. godine                                                                                                                                                 Broj: 09-06-174/2019-1

 

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

 

PREDSEDNIK GRADSKOG  VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

 

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 

Leave a Reply