Nacionalna služba za zapošljavanja, filijala Požarevac i grad Požarevac, raspisali su javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica.

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe , koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Požarevac i imaju prebivalište na području Grada Požarevca, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje grad Požarevac ( u daljem tekstu: Grad) na osnovu konačne rang liste , a u skladu sa uslovima javnog konkursa.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Na javnim radovima se angažuje najmanje 5(pet) nezaposlenih lica iz navedenih kategorija nezaposlenih .

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalnih (odnosno socijalne zaštite ) i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

Isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini od 28.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;

Naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu , u svim oblastima, jednokratno u visini od 14.000,00 dinara po licu ;

Naknadu troškova obuke u cilju osposobljavanja lica uključenih u Javni rad –jednokratno u iznosu od 0,00 dinara.

Više informacija možete pročitati OVDE.

Izvor: Grad Požarevac

Leave a Reply